วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(The use of electronic mail.)

ไปรษณีย์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail)
   จดหมายอีเลกทรอนิกส์ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า อีเมล์(E-mail) หมายถึง จดหมายหรือข้อความที่ส่งถึงกันผ่านระบบเครือข่าย เราสามารถส่งจดหมายไปให้ผู้รับซึ่งเป็นสมาชิกของระบบอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา จดหมายจะส่งถึงปลายทางอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่วินาที หรืออาจจะส่งจดหมายฉบับเดียวไปถึงผู้รับหลายคน ในเวลาเดียวกันก็ได้ ทั้งผู้รับและส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีที่อยู่เพื่อใช้ในการอ้างอิงการส่งและรับจดหมาย ที่อยู่สำหรับการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยสองส่วนคือ รหัสผู้ใช้หรือ UserID ซึ่งจะได้รับจากผู้ให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนที่สองคือชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการบริการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือ HostName โดยรูปแบบการเขียนจะเริ่มต้นด้วย UserID คั่นด้วยเครื่องหมาย '@' ตามด้วย HostName ดังนี้ userid@hostname ตัวอย่างเช่น u9999999@dusit.ac.th หมายถึงผู้ใช้มี UserID เป็น u9999999 และเป็นสมาชิกอยู่ที่ Host ชื่อ dusit.ac.th เป็นต้น
      
      จุดเด่นของอีเมล์ คือ สามารถติดไฟล์ไปกับอีเมล์ได้ ซึ่งไฟล์ที่ติดไปนั้นอาจจะเป็นไฟล์ภาพ ไฟล์โปรแกรม หรือไฟล์ข้อมูลก็ได้ เมื่อคุณส่งอีเมล์ไปมันจะวิ่งไปยังปลายทาง ในแทบจะทันที ไม่ว่าปลายทางจะอยู่ห่างจากออไปใกล้เพียงฝ่ามือหรือไกลสุดขอบโลกก็ตาม
     ในการส่งจดหมายธรรมดาผู้ส่งจดหมายต้องทราบที่อยู่ของผู้รับก่อน การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ใช้หลักการเดียวกัน ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทุกคนจะมีที่อยู่หรือแอดเดรสเป็นของตนเอง เช่น budsayaphan@hotmail.com หรือ budsayaphan@yahoo.com โดยได้รับแอดเดรสจากการที่คุณสมัครเป็นสมาชิกตามเว็บที่มีการบริการอีเมล์
        แอดเดรสแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ชื่อผู้ใช้(user name) และชื่อโดเมน(domain name) ซึ่งผู้ใช้หมายถึงชื่อหรือชื่อใดๆ ของผู้ใช้อีเมล์ ข้างหลังชื่อผู้ใช้จะเป็นเครื่องหมาย @ (at sign) แปลว่า ที่ คั่นระหว่างชื่อกับโดเมน
        ส่วนที่เป็นชื่อของโดเมนจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์และสถานที่ตั้งของคอมพิวเตอร์ เช่น
budsayaphan @ hotmail. com ชื่อผู้ใช้ ที่ ชื่อโดเมน รหัส         โดเมน เป็นลำดับชั้นของเครือข่ายโดยจะใช้เครื่องหมาย จุด คั่นระหว่างลำดับชั้น ลำดับชั้นที่ใหญ่ที่สุดจะอยู่ทางด้านขวาสุด แนวความคิดของการแบ่งลำดับชั้นของโดเมนก็คล้ายกับการแบ่งที่อยู่ออกเป็นหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และประเทศ
ระบบการทำงานของจดหมายอิเล็กทรอกนิกส์
        เป็นระบบที่บุคลากรในหน่วยงานของจังหวัด สามารถติดต่อสื่อสารกันโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดจะเป็นผู้แจกจ่าย E-mail address ให้กับบุคคลภายในหน่วยงานของจังหวัด ซึ่งลักษณะการใช้งานจะเป็นลักษณะของ Web Application สามารถใช้บริการ Web mail Application ได้ในลักษณะดังต่อไปนี้
        1.สามารถส่ง E-mail ไปยังผู้รับที่อยู่ในเครือข่ายของจังหวัด หรือผู้รับที่อยู่ภายนอกเครือข่ายของจังหวัดได้
        2.มีระบบบัญชีรายชื่อส่วนตัว (Address book) ที่สามารถเลือกส่ง E-mail ได้
        3.ในการส่ง E-mail สามารถแนบแฟ้มข้อมูลที่ต้องการส่งไปได้
        4.สามารถลบ E-mail ที่ไม่ต้องการออกได้
        5.สามารถใช้งานร่วมกับระบบงานสารบรรณได้In a letter sent regular mail sender must know the address of the recipient before Sending electronic mail using the same principles. Internet users all have their own address or addresses as budsayaphan@hotmail.com or budsayaphan@yahoo.com. By getting the address from where you have a web based email services.Address is divided into two parts: the user name (user name) and the domain name (domain name), the user name or any other means. The user's e-mail. Behind the user name is a symbol @ (at sign) means that the separator between the domain name. As part of the domain name will give you information about your computer and the location of the computer.budsayaphan @ hotmail. com domain name is the domain name at the top of the network code is used to separate the hierarchy. The largest number is on the right side. The idea of ​​dividing the hierarchy of domains is similar to a village that is divided into sub-district, province and country.
Electronic mail system of the Knicks.A personnel agency of the province. Can communicate through electronic media. The Provincial Operations Centre will be distributed to someone E-mail address within the province. This usage is characteristic of Web mail Application Web Application is available in the following manner.

        
1. Can Send E-mail to the recipient in the network of the province.
Or outside the network of the province.
        
2. There's a list (Address book) that can be sent by E-mail.        3. To Send E-mail to attach a file to send to them.
        
4. You can delete unwanted E-mail them.        5. Can be used with the system index.


การสมัครจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ในบทเรียนนี้จะสมัครที่ www.hotmail.com ดังนี้
In this lesson will apply. www.hotmail.com as follows.ภาพ:Net26.gif

เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ Hotmail ให้คลิกปุ่ม Sign Up(หรือลงทะเบียน)
Upon entering the site, click the Hotmail Sign Up (or registration)
ภาพ:Net27.gif

เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Get it free เำืพื่อสมัครฟรีไม่เสียตังค์

จากนั้นจะโชว์หน้าต่างที่ให้เรากรอกรายละเอียดข้อมูลของเราเอง ดังภาพด้านล่าง
Then click Get it free Emื free no money involved.


It will then display a window that allowed us to fill our own. As shown below.

ภาพ:Net28.gif

ซึ่งเมื่อเรากรอกข้อมูลของเราเสร็จทุกส่วนแล้ว Hotmail จะให้เรากรอกรหัสดังภาพ
When we fill our already completed all of Hotmail will allow us to enter the code shown.
ภาพ:Net29.gif

ซึ่งเราต้องกรอกให้ครบและถูกต้องทั้ง 8 ตัวอักษร แล้วกดปุ่ม I accept (คือการยอมรับ) รอสักครู่ ...... จะขึ้นหน้าต่างให้เราเลือกรุ่น ดังนี้
We must make full and accurate, and 8 characters, then press I accept (is acceptable) ...... wait up window, choose the model.
ภาพ:Net30.gif

ให้เราเลือก Give me the classic version ระบบจะเข้าไปยังกล่องจดหมายเรา ก็ถือว่าการสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว
Give me the classic version that we will have access to a mailbox. Application is considered complete.
ภาพ:Net31.gif

การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

E-mail.

ในการส่ง E-Mail นั้น เราต้องทำการเข้าไปยังกล่องจดหมายของเราก่อน ดังนี้
E-Mail to send it, we need to go to the mailbox before.
ภาพ:Net32.gif

ทำการป้อน E-mail address(เบอร์อีเมล์) และPassword(รหัสผ่าน) แล้วคลิกไปที่ Sign in จะเข้าไปยังกล่องจดหมาย ดังนี้
Enter E-mail address (no email) and Password (password) then click on the Sign in below to access the mailbox.
ภาพ:Net33.gif

ให้เราคลิกไปที่ ปุ่ม New ด้านบน เพื่อเข้าไปสร้างจดหมายฉบับใหม่
We click on the New button above to go to a new letter.
ภาพ:Net34.gif
ตรงส่วน To คือใส่แอดเดรสอีเมล์ของผู้ที่เราจะส่งไปให้ ตรงส่วน Subject ใส่หัวเรื่องที่เราจะส่งไปให้ว่าเรื่องอะไร แล้วใส่ข้อความต่างๆที่ต้องการจะส่งด้านล่าง แล้วกดปุ่ม sendเพื่อทำการส่งจดหมาย ก็เป็นอันว่าส่งจดหมายเรียบร้อยแล้ว
To match the email address of the person who is to be sent to the Subject of a subject that we have to do that. Then enter the text you want to send the send button to send the mail. That it shall be sent successfully.

         ข้อดีของอีเมล์ในสิ่งนี้ทำให้ผู้ที่ต้องติดต่อกับบุคคลในต่างประเทศนิยมที่จะติดต่อผ่านทางอีเมล์ เพราะว่าราคาถูก สะดวดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง มีผู้รู้หลายท่านคาดการณ์ว่าต่อไปนามบัตรของผู้คนจะต้องมีอีเมลืแอดเดรสกันทุกคนเช่นเดียวกับที่ต้องมีหมายเลขแฟกซ์ขององค์กรไว้ในนามบัตรยังไงยังงั้น
Electronic mailing house. Or in short, that E (E-mail) to letters or messages through the network. We can send a message to a recipient who is a member of the Internet, regardless of location and time. The letter will be sent to its destination quickly, within a few seconds. Or send a letter to multiple recipients. At the same time. Both recipient and sending electronic mail. That is to be used in reference to sending and receiving mail. Receive e-mail address consists of two parts. User ID or UserID, which is given by the electronic mail service provider. The second part is a computer that serves to transfer, by electronic mail or HostName writing style starts with a UserID separated by '@' followed by the userid @ hostname For example: HostName u9999999@dusit.ac. . th. Refers to the user with a UserID and a member of the Host Name u9999999 dusit.ac.th etc.
Email is the hallmark of a file can be attached to the email. This file may be attached to files, program files or file data. When you send an email to its destination, it will run on almost immediately, whether the destination is located on the palm of the hand or far away the end of the world.

          This makes the advantages of e-mail contact with a person who must travel abroad to contact us via email. It is. Dwd reflect rapid and highly efficient. How many of you have speculated that the business cards of people have e-mail address Lื everyone the same way that the organization's fax number on the card I like that
อีเมล์แอดเดรส (E-mail address.)

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น